Nieruchomość w spółce cywilnej

Anna Kaliszewska01 grudnia 2017Komentarze (0)

nieruchomość w spółce cywilnejPrzy zakładaniu spółki cywilnej będziecie się zastanawiać nad odpowiednim miejscem do prowadzenia przez Was działalności. Jeśli jedno z Was – być może  właśnie Ty – ma wolną nieruchomość, może pojawić się myśl o jej wykorzystaniu dla potrzeb spółki.

Taką nieruchomością może być zarówno mieszkanie, które kupiłeś w celach inwestycyjnych, jak i dom jednorodzinny odziedziczony po zmarłym krewnym.

Jeśli poważnie myślisz o wniesieniu nieruchomości jako wkładu do spółki, zarówno przy jej zakładaniu, jak i w trakcie jej funkcjonowania, ten wpis jest dla Ciebie.

Najważniejszą rzeczą, o której musisz wiedzieć jest to, że w wyniku wniesienia do spółki własności nieruchomości, pozostali wspólnicy staną się jej współwłaścicielami. A to oznacza, że stracisz samodzielną własność nieruchomości i możliwość samodzielnego decydowania o jej losach. Nieruchomość stanie się składnikiem majątku wspólników spółki, a majątek ten rządzi się pewnymi prawami, o których możesz przeczytać w jednym z poprzednich wpisów. Zachęcam Cię do jego lektury.

Dodatkowo, warto abyś wiedział, że jeśli nieruchomość objęta jest wspólnością majątkową małżeńską, będzie to miało poważne konsekwencje majątkowe między małżonkami. W rezultacie wniesienia nieruchomości do spółki, małżonek, który sam nie przystępuje do spółki, wyzbywa się jej własności.

Jeśli zdecydujesz się wnieść nieruchomość do spółki, zarówno umowa spółki, jak i umowa przeniesienia własności nieruchomości powinny zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Jeśli więc umowa spółki, na mocy której nastąpić ma wniesienie nieruchomości jako wkładu, nie zostanie zawarta w tej formie, konieczne będzie zawarcie odrębnej umowy z zachowaniem formy aktu notarialnego. Podobnie, gdy nieruchomość wnoszona jest do spółki w czasie jej trwania konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy spółki w formie aktu notarialnego albo odrębnej umowy o wniesienie nieruchomości do spółki.

Nieruchomość wchodząca w skład majątku spółki cywilnej powinna zostać ujawniona w księdze wieczystej w sposób wskazujący na jej przynależność do tego majątku. Wpis do księgi wieczystej nie jest jednak warunkiem przejścia prawa własności.

Z uwagi na to, że spółka nie jest podmiotem prawa, w treści księgi wieczystej jako współwłaściciele ujawniani są wspólnicy spółki cywilnej. Aby uwidocznić, że nieruchomość przynależy do majątku spółki w polu dotyczącym rodzaju współwłasności podaje się zwykle określenie „wspólność łączna wspólników spółki cywilnej”.

W następnym wpisie dotyczącym nieruchomości w spółce cywilnej poruszę kwestię wniesienia do spółki nieruchomości stanowiącej współwłasność przyszłych wspólników spółki.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: