Spółka cywilna – skrót s.c.

Anna Kaliszewska09 sierpnia 2017Komentarze (0)

Zagadnienie używania dodatku „spółka cywilna”, a także skrótu s.c. dla oznaczenia działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej nie ma dużego przełożenia na praktykę.

Mimo to, od czasu do czasu, można spotkać się z wątpliwościami wspólników w tym zakresie.

Sprawa oznaczenia formy prawnej spółek prawa handlowego, a więc spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, w odróżnieniu od spółki cywilnej, wydaje się prosta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma spółek prawa handlowego powinna zawierać oznaczenie określające ich formę prawną – „spółka jawna”, „spółka komandytowa” itd. Oznaczenie jest obowiązkowe, a jego treść ściśle określona. Wspólnicy nie mogą oznaczenia formy prawnej zmodyfikować ani wyrazić w języku obcym.

Przepisy określają też możliwe do używania w obrocie skróty np. „sp.j.” dla spółki jawnej czy „sp. z o.o.” dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uważa się, że skrótem można się posługiwać m.in. w umowach, pismach handlowych, ofertach, pismach do organów administracji i pismach procesowych.

Co do dwóch ostatnich nie ma jednak pełnej zgodności. Sama spotkałam się z przypadkiem wezwania powoda do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie pełnej formy prawnej pozwanego oznaczonego w pozwie skrótem „sp. z o.o.”.

Jeśli chodzi o spółkę cywilną brak przepisu stanowiącego o obowiązku używania dodatku „spółka cywilna”. Nie istnieje również przepis, który wskazywałby dopuszczalny skrót.

Przyjmuje się, że określenia „spółka cywilna” powinno się jednak używać w celu sygnalizacji, że dana działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Można również stosować skrót s.c., który jest powszechnie stosowany przez wspólników spółek cywilnych.

A dlaczego skrót s.c.?

W praktyce spotyka się go najczęściej. Według Słownika skrótów i skrótowców J. Podrackiego taka pisownia jest prawidłowa. Niekiedy można również spotkać zapis SC – prawidłowy według Wielkiego Słownika Ortograficznego PWN.

Przy oznaczaniu formy prawnej wspólnicy spółki cywilnej posiłkują się więc w pewnym sensie zasadami ustanowionymi dla spółek prawa handlowego.

Należy pamiętać, że spółki prawa handlowego, w odróżnieniu od spółki cywilnej, stanowią osobny byt prawny. Spółki prawa handlowego są przedsiębiorcami i działają pod firmą, a spółka cywilna nie. Przedsiębiorcami działającymi pod firmą są w tym przypadku wspólnicy.

Niesie to za sobą szereg konsekwencji w zakresie oznaczenia spółki cywilnej. Ale o tym w osobnym wpisie 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: