Rozwiązanie spółki cywilnej

Anna Kaliszewska23 czerwca 2017Komentarze (0)

Ostatnio opowiedziałam Ci historię jednego z moich klientów, którego od rozwiązania spółki cywilnej uratowała odpowiednia klauzula w umowie spółki. Bez niej doszłoby do rozwiązania spółki z powodu pozostania w niej tylko jednego wspólnika.

Pomyślałam, że dobrym uzupełnieniem tej historii będzie wskazanie Ci pozostałych zdarzeń powodujących rozwiązanie spółki cywilnej. Taka świadomość da Ci możliwość odpowiedniego reagowania i ewentualnego zapobiegania, być może niepożądanemu na tym etapie działalności, rozwiązaniu spółki.

Podzielmy przyczyny rozwiązania na trzy kategorie: rozwiązanie z woli wspólników, na mocy wyroku sądu albo z mocy prawa.

Pierwsza kategoria grupuje sytuacje, w których spółka rozwiązuje się ponieważ wspólnicy tego chcą. Będzie tak wtedy kiedy zajdą przewidziane przez Was w umowie spółki zdarzenia albo na danym etapie działalności wszyscy zgodnie stwierdzicie, że spółkę trzeba rozwiązać. O rozwiązaniu spółki mogą przesądzać zarówno kryteria obiektywne odwołujące się do np. kondycji finansowej spółki, jak i zupełnie subiektywne, zależne od wspólników. Macie więc swobodę decydowania, o tym czy prowadzicie działalność w formie spółki cywilnej czy rezygnujecie.

Do rozwiązania spółki może również dojść na mocy wyroku sądu. Sąd, po zgłoszeniu żądania rozwiązania spółki przez wspólnika, bada czy zachodzą ważne powody uzasadniające jej rozwiązanie. Jeśli dojdzie do wniosku, że istnieją, orzeka rozwiązanie spółki cywilnej. Jest to rozwiązanie przymusowe. Wiedz, że nie możesz uniemożliwić wspólnikowi zgłoszenia takiego żądania, jeśli będzie tego chciał. Przepis dający wspólnikowi takie prawo ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie można wyłączyć jego stosowania w umowie spółki. Jeśli pozostali wspólnicy nie chcą rozwiązania spółki muszą bronić swoich racji w sądzie.

Do rozwiązania spółki cywilnej może również dojść „automatycznie” na skutek pewnych zdarzeń tj.:

  • osiągnięcia celu spółki, dla którego została utworzona,
  • zdarzenia powodującego, że osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe,
  • ogłoszenia upadłości wspólnika,
  • wspomnianego już wcześniej pozostania w spółce tylko jednego wspólnika.

Jeśli jednak rozwiązanie spółki cywilnej stało się faktem, zajrzyj do wpisu o jej likwidacji, aby dowiedzieć się co dalej.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: