Spółka cywilna z obcokrajowcem

Anna Kaliszewska13 lutego 2017Komentarze (0)

Wyobraź sobie, że znalazłeś idealnego wspólnika. Dobrze się rozumiecie, macie podobną wizję a on ma umiejętności, które faktycznie mogą Cię wspomóc. Jesteście ambitni i pracowici, zdążyliście już też zarazić się wzajemnie entuzjazmem. Nagle jednak uświadamiasz sobie, że nie jesteś pewien czy Twój potencjalny wspólnik jako obcokrajowiec może prowadzić z Tobą spółkę cywilną. Jak to więc jest?

Ustalenie czy wspólnikiem spółki cywilnej służącej do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce może być obcokrajowiec wymaga ustalenia kilku faktów.

Czy Twój potencjalny wspólnik jest obywatelem Unii Europejskiej?

Jeśli tak, może podejmować działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej na takiej samej zasadzie jak obywatele polscy.

Jeśli nie, musisz ustalić czy jest obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo państwa, które stroną takiej umowy nie jest ale ma zawarte umowy z Unią Europejską, na podstawie których jego obywatele mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości.

W praktyce są to Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria.

Jeśli jednak Twój potencjalny wspólnik nie należy do obywateli żadnego z powyższych krajów, może podejmować działalność gospodarczą, na takich samych zasadach jak Ty, między innymi, jeśli posiada w Polsce:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski

albo

  • korzysta w Polsce z ochrony czasowej,
  • posiada ważną Kartę Polaka.

Wyliczenie to nie jest wyczerpujące. Przepisy umożliwiają obcokrajowcom prowadzenie działalności w Polsce jeszcze w kilku innych przypadkach – są one jednak bardziej złożone i wymagałyby długiego, skomplikowanego opisu.

Jeśli analiza przepisów doprowadzi nas do wniosku, że potencjalny wspólnik nie spełnia żadnego z przewidzianych prawem wymogów uprawniony będzie do podejmowania działalności gospodarczej jedynie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o. oraz akcyjnej.

To co prawda zamyka jedne drzwi, ale otwiera inne 🙂

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: